Regulamin sklepu i polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://innovative.shop.pl/

Sklep internetowy, działający pod adresem www.innovative.shop.pl prowadzony jest przez firmę Innovative Paulina Cieślak, adres: ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, zarejestrowaną w CDiEG NIP 851 288 25 85, REGON 321477050.

I. Definicje

Pojęcia używane w regulaminie:

1. Sprzedający – Innovative Paulina Cieślak, prowadzący sprzedaż Towarów oferowanych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.innovative.shop.pl
2. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.innovative.shop.pl. Kupującym może być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.) oraz przy poszanowaniu treści art. 431 kodeksu cywilnego.
3. Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).
4. Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym www.innovative.shop.pl.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RODO Online.
6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.innovative.shop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia, prowadzony przez Paulina Cieślak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Innovative Paulina Cieślak, adres: ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, NIP 851 288 25 85, REGON 321477050.
7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
11. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji Zamówienia + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.
12. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym Towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, która jest podstawą do dokonaniu ewentualnego zwrotu lub reklamacji.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
14. Szablon – formularz dostępny w formie elektronicznej, edytowalnego pliku w formacie doc lub xls, wspierający działania Inspektora Ochrony Danych w zakresie zgodnym z jego nazwą.
15. Token – unikalny kod zawarty w odnośniku umożliwiającym pobranie szablonu, dostarczany w wiadomości e-mail potwierdzającej opłacenie usługi.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego www.innovative.shop.pl. Obowiązkiem Kupującego jest, by przed dokonaniem Zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym www.innovative.shop.pl, Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu. Kupujący potwierdzając, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oświadcza, że nie wnosi co do jego zapisów, jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalny Kupujący zostanie o tym powiadomiony.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, ich opis, parametry techniczne oraz użytkowe, a przede wszystkim ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Warunki realizacji Zamówienia

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego www.innovative.shop.pl oraz składania Zamówień jest:
a) akceptacja regulaminu,
b) podanie adresu poczty elektronicznej Kupującego,
c) podanie danych Kupującego niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,
d) wyrażenie przez Kupującego, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
e) wybór formy płatności,
f) zatwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.innovative.shop.pl:
a) zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) terminy realizacji Zlecenia są określone dla każdego produktu indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze,
c) niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji Zamówienia,
d) za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji Zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 23.59 spełnione zostały następujące warunki:
– zostało przez Klienta złożone Zamówienie za pośrednictwem strony www.innovative.shop.pl – zostały przesłane przez Kupującego za pośrednictwem strony www.innovative.shop.pl prawidłowo przygotowane i zgodne z Zamówieniem pliki produkcyjne,
– płatność za Zamówienie została zaksięgowana na koncie Innovative,
– otrzymane pliki produkcyjne zostały zaakceptowane przez system weryfikacyjny strony www.innovative.shop.pl
e) Za termin zakończenia realizacji Zamówienia ustala się dzień przekazania Towaru Zamówienia firmie kurierskiej bądź (w wypadku odbioru osobistego z siedziby sklepu) dzień zawiadomienia Kupującego drogą e-mailową bądź telefoniczną, o możliwości dokonania tego odbioru.

3. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym www.innovative.shop.pl zostały wyprodukowane przez firmę Innovative we współpracy z dostawcami.

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.innovative.shop.pl wyrażone są w cenach netto i brutto (zawierające podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT.

5. Przy każdym oferowanym Towarze podany jest stan magazynowy. Informuje on, ile sztuk danego Towaru znajduje się aktualnie w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie, Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia.

6. Kupujący dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.innovative.shop.pl zaznaczając i dodając do koszyka wybrane Towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego Zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

7. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych.

8. Prowadzący Sklep może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a ponadto, gdy Kupujący:
a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Kupujących sklepu,
c) dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Sprzedającego.

9. W wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania niezbędnych dla realizacji Zamówienia danych osobowych, Kupujący wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowaniem Sklepu Internetowego www.innovative.shop.pl.

10. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie Zamówienia oraz niezbędne instrukcje, a także dane Sprzedającego: numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony Towar. Niepotwierdzenie Zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego Zamówienia.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego Zamówienia, w szczególności, gdy wielkość pliku będzie mniejsza niż 120 dni. W tym przypadku Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruku. Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia, w razie obaw bądź wątpliwości co do treści Zamówienia oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu. Produkty z własnym wzorem nie podlegają zwrotom.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.innovative.shop.pl oraz ich wycofywania z bieżącej oferty w każdej chwili.

IV. Warunki dostawy zamówionego Towaru

1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich w terminach przez nie określonych, dostępnych na ich stronach internetowych – z reguły są to 1-2 dni robocze. Innovative nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowym wywiązaniem się przez w/w firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

2. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Kupujący.

3. W przypadku dostarczenia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej podczas transportu, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody, który powinien zawierać datę i godzinę dostawy oraz opis braków bądź uszkodzeń. Tak sporządzony i podpisany przez Kupującego oraz kuriera protokół należy przesłać na adres Sprzedającego. Brak protokołu uniemożliwia wymianę Towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

4. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

V. Formy płatności

1. Sklep Internetowy www.innovative.shop.pl akceptuje następujące formy płatności:
a) poprzez przelew – Kupujący dokonuje płatności przelewem – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności i zaksięgowaniu płatności na koncie Innovative Paulina Cieślak,
b) płatność Przelewy24 lub PayPal.

2. Kupujący w wyniku złożonego i zrealizowanego Zamówienia jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego całości kwoty wynikającej z ilości oraz rodzaju zamówionego Towaru.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Prawo odstępnia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

2. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość poprzez Sklep Internetowy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Odstąpienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje, jeżeli Zamówienie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku niezgodności Towaru z umową, reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy odesłać na adres Sprzedającego wskazany na wstępie do niniejszego Regulaminu, na koszt Sprzedającego, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
 5. W przypadku gdy przedmiotem świadczenia są Zamówienia zindywidualizowane (nieprefabrykowane), wykonane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, odstąpienie od umowy nie przysługuje.
6. Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Konsument ma prawo żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę bądź wymianę.

7. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Konsumenta określonych w treści reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie emaila lub na piśmie. Reklamacja musi zawierać: datę zakupu, wartość zakupu, dane Konsumenta, przyczynę reklamacji, propozycję Konsumenta.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Kupującego, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: office@innovative.com.pl lub na adres Innovative: Innovative Paulina Cieślak, ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin.

3. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego na adres poczty elektronicznej lub adres Prowadzącego sklep wskazane w ust. VII.2, a w razie, gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminach wskazanych w ust. VII.3 nie stanowi o uznaniu reklamacji przez Sprzedającego.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: office@innovative.com.pl lub pisemnie na adres prowadzącego Sklep: Innovative Paulina Cieślak, ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać swoje dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu), a w razie, gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie wskazanym w ust. VIII.5 nie stanowi o uznaniu reklamacji przez Sprzedającego.

IX. Administrator Danych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający i prowadzący Sklep tj. Paulina Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Innovative Paulina Cieślak, ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, NIP 851 288 25 85, REGON 321477050.

2. Dane Kupującego będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

3. Dane Kupującego mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom umożliwiającym Sprzedającemu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
e) podmiotom wspierającym Sprzedającego w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedającego, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedającego.

4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać Kupującego.

X. Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu www.innovative.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając Zamówienie za pomocą strony Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia Umowy Sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru przez Kupującego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu Sklepu Internetowego www.innovative.com.pl w każdym czasie.

3. Sprzedający w Sklepie Internetowym www.innovative.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie Towarów były zgodne z rzeczywistością.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego, o czym Sprzedający pisemnie poinformuje Kupującego.

5. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Sklep Internetowy www.innovative.com.pl danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

6. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie www.innovative.com.pl, złożenie i potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu Internetowego i dystrybucji jego Towarów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Innovative Paulina Cieślak.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. INNOVATIVE Paulina Cieślak oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej/ego Porozumienia/ Umowy/Zamówienia itp.

2. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez INNOVATIVE Paulina Cieślak na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej/ego Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

3. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej/ego Porozumienia/Umowy/ Zamówienia itp.

4. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

5. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza/e Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej/go Umowy/Porozumienia/Zamówienia, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru INNOVATIVE Paulina Cieślak) rozwiązaniem niniejszej/go Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, INNOVATIVE Paulina Cieślak nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

10. Kontrahent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu/artykułu/postanowienia itp.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.