Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego

§ 1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:
1.    Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Innovative.
2.    Organizator – Innovative Paulina Cieślak, ul. Sosnowa 6f, 71-468 Szczecin.
3.    Profil Uczestnika – zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w www.innovative.shop.pl wraz z informacjami dotyczącymi Programu.
4.    Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.
5.    Punkty – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług oferowanych bezpośrednio przez Organizatora.
6.    Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.
7.    Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.innovative.shop.pl
8.    Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez Innovative Paulina Cieślak, ul. Sosnowa 6f, 71-468 Szczecin.
2.    Niniejszy regulamin stanowi integralną część Warunków Ogólnych.
3.    Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Punktów w związku z realizacją zamówienia przez Użytkownika bądź innych usług. Punkty mogą być również przyznawane Uczestnikowi w związku z akcjami promocyjnymi. Przyznane Punkty będą mogli Użytkownicy wymienić na nagrody.
4.    Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Nagrody przyznawane w ramach Programów mogą stanowić przychód Uczestnika i podlegać opodatkowaniu.
6.    Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.
 
§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.    Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność do czynności prawnych i jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu www.innovative.shop.pl.
2.    Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków ogólnych, regulaminu korzystania z Serwisu www.innovative.shop.pl oraz regulaminu dotyczącego Programu Lojalnościowego.
3.    Informacje dotyczące Programu, Użytkownik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie www.innovative.shop.pl.
4.    Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
5.    W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:
·      połączenie z siecią Internet,
·      przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera lub inna oparta o silnik WebKit w wersji lub wyższej, silnik Gecko w wersji 5.0 lub wyższej lub  silnik Trident w wersji 5.0 lub wyższej. Posiadanie przeglądarki internetowej w najwyższej dostępnej wersji aktualizacyjnej pozwoli uniknąć problemów związanych z prawidłowym korzystaniem z Serwisu,
·      adres e-mail,
·      profil Uczestnika w Serwisie www.innovative.shop.pl.
6.    Punkty otrzymane przez Uczestników w Programie mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu otrzymania upustów w zakupie usług w Serwisie www.innovative.shop.pl.
7.    Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane Punkty tylko jemu przyznane.
8.    Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
9.    Uczestnik nie może:
·      przekazywać danych dostępowych  do Profilu w Serwisie osobom trzecim,
·      przekazywać Kodów osobom trzecim,
·      tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania umowy.
10.   Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Uczestników, Partnerów jak i Serwisu.
11.   Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
12.   Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: info@innovative.shop.pl.
13.   W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1.    Organizator troszczy się o należyte działanie Serwisu oraz Programu o każdej porze.
2.    Organizator przekaże i udostępni nabycie upustu przez Uczestnika poprzez udostępnienie na profilu Uczestnika.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie w przypadku:
·      złamania zasad umowy oraz regulaminu,
·      podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Serwisu,
·      podawania nieprawdziwych danych,
·      podawania przez Partnera na stronie www informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem,
·      niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań z innych przyczyn niż siła wyższa.
4.    W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.
5.    W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 5. PROGRAM I PUNKTY
1.    Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć na:
·      bony rabatowe,
·      inne nagrody dostępne po uzbieraniu określonej liczby punktów.
2.    Przyznawanie Punktów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień u Organizatora bądź wykonaniem innych czynności, za które można otrzymać Punkty. Przelicznik: 10 zł netto wydanych na zakupy = 1 pkt. Informacja o ilości Punktów przyznawanych i czasie ich ważności w związku z realizacją zamówienia bądź innymi czynnościami będzie dostępna na stronie internetowej Programu.
3.    Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
4.    Organizator może określać za jakie czynności bądź inne działania mogą być przyznawane Punkty.
5.    Program może być ograniczony czasowo.
6.    Punkty mogą być przyznawane w ramach akcji prowadzonej przez Organizatora o czym Uczestnik informowany jest w Serwisie.
7.    Punkty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.
8.    W przypadku rozliczania zrealizowanych zamówień okres naliczenia Punktów jest uzależniony od potwierdzenia ich przez Organizatora. Okres ten może trwać od kilku godzin do 3 miesięcy od chwili zrealizowania transakcji. Okres miesięcy jest liczony od pełnego zamknięcia miesiąca w którym zostało złożone zamówienie.
9.    Każda prawidłowo rozpoznana transakcja, za którą Uczestnik może otrzymać Punkty jest widoczna w historii transakcji.
10.  Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
11.   Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu.
12.   Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Organizator. Zasady te dostępne są w Serwisie.
13.   Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się w Serwisie profilu danego Partnera.

§ 6. PŁATNOŚCI
1.    Wysokość dopłat do nagród podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT, bez kosztów przesyłki i opłat celnych.
2.    Organizator dopuszcza następujące formy uiszczania dopłat:
·      przedpłata na rachunek bankowy,
·      płatność kartą kredytową.

§ 7. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
1.    Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty w programie www.innovative.shop.pl mogą zostać anulowane (wyzerowanie Konta) po upływie 12 miesięcy od ostatniej zmiany w saldzie konta. Również po upływie 12 miesięcy od ostatniego zalogowania się na konto w serwisie www.innovative.shop.pl może zostać cofnięty dostęp do Programu, a znajdujące się na nim punkty zostaną usunięte.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM PUNKTÓW
1.    Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres korespondencyjny serwisu bądź na adres e-mail: info@innovative.shop.pl.
2.    Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje:
·      swoje dane umożliwiające kontakt,
·      rodzaj usługi, której dotyczy,
·      rodzaj błędnego funkcjonowania,
·      zarzuty Uczestnika,
·      okoliczności uzasadniające reklamację,
·      ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
3.    Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz  z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4.    W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.
5.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.
6.    W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CIĄGU 14 DNI
1.    Niniejszy rozdział dotyczy Uczestników korzystających z Serwisu jako Konsumenci.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności  za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia nagrody oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.
4.    W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy,  Organizator dokona zwrotu ceny dopłaty do nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Uczestnika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. Organizator wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
5.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
6.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w wypadkach:
·      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
·      dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
·      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
·      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
·      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
·      wykonanych na indywidualne zamówienie Uczestnika.

§ 10. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1.    Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na: info@innovative.shop.pl z adresu zarejestrowanego w systemie.
2.    Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Serwisu www.innovative.shop.pl lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie www.innovative.shop.pl. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Administratora.
3.    Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów w specjalnych okolicznościach może również prowadzić do całkowitego usunięcia konta w Serwisie www.innovative.shop.pl.

§ 11. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
1.    Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. Informacja ta zostanie przekazana na stronie internetowej Programu oraz na stronach powiązanych z serwisem www.innovative.shop.pl.
2.    Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

§ 12. DANE OSOBOWE
1.    Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.    Administratorem danych osobowych jest Innovative Paulina Cieślak, ul. Sosnowa 6f, 71-468 Szczecin. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@innovative.shop.pl.
3.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym Innovative  oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym Innovative i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.
4.    Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym oraz podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, usługi telekomunikacyjne.
5.    Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w programie lojalnościowym Innovative na podstawie zgody, która jest jednoznaczna z rejestracją Uczestnika w serwisie Organizatora.
7.    Administrator nie będzie przekazywać danych Uczestnika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym.
9.    Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego Innovative posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik posiada też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz  uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
10.   Uczestnik Programu posiada też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Regulamin jest dostępny pod adresem www.innovative.shop.pl.
2.    Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa), po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.
4.    Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.